Széchenyi2020

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 16.

Üdvözöljük az „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 16. (ÉMO16)” című projekt oldalán. Honlapunkon érdekes és aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projektadatok

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Detk Községi Önkormányzat, Ludas Községi Önkormányzat, Nagyút Községi Önkormányzat
A projekt címe: Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 16. (ÉMO16)
A szerződött támogatási összege: 2 388 548 599 Ft
Európai Uniós támogatás mértéke (%-ban): 85.000000%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30.
Projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00118

A projekt tartalmának bemutatása

Detk és Ludas települések kommunális szennyvizének szakszerű gyűjtése és elhelyezése nem megoldott. Jelenleg nincs csatornahálózat, a keletkező szennyvíz egyedi szennyvíz tárolókban kerül összegyűjtésre, melynek csak egy igen kis része kerül tengelyen elszállításra és megfelelő módon ártalmatlanításra.

A Káli szennyvízelvezetési agglomerációhoz tartozó települések közül (Feldebrő, Aldebrő, Kál, Kápolna, Tófalu, Nagyút, Kompolt) csak Nagyút településén nem üzemel szennyvízközmű. Az egyéb közművek rendelkezésre állnak a településen.

A fejlesztési igény meghatározása

Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása. Jelen projekt a Káli szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításának megoldására jött létre, ahol a szennyvízelvezetés és tisztítás lehetőségének megteremtése elengedhetetlen.

Az Önkormányzatok számára a szennyvízközmű-fejlesztés elengedhetetlen feltétele a további településfejlesztési elképzelések megvalósításának, a települési környezet minőségének javítása és a felzárkózás lehetősége is indokolja a fejlesztés szükségességét.

Gazdasági szükségszerűség

A település infrastruktúrájának továbbfejlesztése, ezáltal a lakosság, az intézmények és a jövőbeni beruházások, a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási igényeinek korszerű kielégítése, amelyek potenciálisan hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség fenntartható fejlesztéséhez. A kellő infrastruktúrával ellátott településeknek nagyobb a vállalkozás betelepítő és lakosságmegtartó ereje, így jelentősen hozzájárul a település fejlődéséhez.

A projekt megvalósítása során fejlődik az infrastruktúra, amely pozitívan hat a települések gazdasági életére, növeli az egyes ingatlanok értékét, és a lakosság környezeti biztonsága is megteremtődik.

Szennyvízgyűjtő-hálózat

Szennyvíz gyűjtőhálózat hiányában az egyetlen szennyvíz-gyűjtési lehetőség jelenleg az egyéni közműpótló medencékben történő elhelyezés és a tengelyen történő szállítás. Az ellátni tervezett bekötéssel is rendelkező ingatlanok mindegyike derítővel rendelkezik, amelyek jelentős része feltételezhetően nem felel meg a vízzárósági követelményeknek.

A képződő szennyvizek jelentős 98% feletti hányada nem kerül megfelelő módon ártalmatlanításra, így az egyedi tározókból az a talajba szivárog. Mivel ezen egyedi tározók nagy része nem szigetelt, így szikkasztóként üzemel, szennyezve ezzel az első vízadó réteget, a talajvizet. Feltételezhetően a felhagyott ásott kutakba is történtek bekötések, ami további jelentős környezetvédelmi kockázatot jelent.

Társadalmi eredetű szükségszerűség

A településen az ivóvízhálózat teljes mértékben kiépítésre került, viszont a szennyvízközmű építése még nem történt meg. Ez az infrastrukturális ellátás béli hiány jelentős mértékű környezeti terhelést eredményez a településen, mely veszélyezteti a természeti környezetet, és így az élet minőségét is.

A település környezeti problémáival foglalkozó fejlesztésének alapvető célja, az ellátási különbségek miatt kialakult társadalmi egyenlőtlenségek kiegyenlítése, a hosszú távú összhang megteremtése a környezet és a társadalmi-gazdasági folyamatok között, továbbá a környezettudatosság, a magasabb életszínvonal megvalósulásának elősegítése.

Az elérni kívánt célok meghatározása

A beruházás célja, hogy

  • Detk agglomerációban a megfelelő kapacitású szennyvíztisztítás és a települések egészére kiterjedő szennyvízelvezető hálózatok kiépítése révén a települések szennyvizeinek ártalommentes elhelyezését hosszútávon megoldja, és ezáltal a talajvíz szennyezésének, az ivóvízbázisok veszélyeztetésének megszüntetését, valamint a környező felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelmét szolgálja.
  • A Káli szennyvíz agglomerációhoz tartozó Nagyút településen keletkező kommunális szennyvíz a jelen projekt kertén belül kiépítésre kerülő szennyvízhálózaton keresztül elvezetésre kerüljön a káli szennyvíztisztító telepre. Ezáltal csökkenjen a környezeti terhelés és a jobb higiénés helyzet kialakításával javuljon a lakosság életminősége.
  • A környezeti terhelés csökkenése révén jobb higiénés helyzet alakuljon ki, ez által javuljon a lakosság életminősége.
  • Az agglomerációk szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása megfeleljen a 25/2002.(II.27.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak, egyben megvalósuljon a felszíni és a felszín alatti vizek védelme, a lakosság életminőségének javítása, s mindennek a lehető leggazdaságosabban üzemeltethető technológiával valósuljon meg.
  • Kiegyenlítetté váljon a közműellátottság, a közműves szennyvízcsatorna hálózat teljesbelterületen történő kiépítésével és a megfelelő hatásfokú szennyvíztisztítás biztosításával.

A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a települések lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

A célok elérését a lehető leggazdaságosabban kivitelezhető és üzemeltethető technológiával kívánjuk megvalósítani. infoblokk: Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott, vissza nem térítendő támogatásból valósul meg.

Galéria

Kivitelezési munkálatok, Detk

Kivitelezési munkálatok, Nagyút

Kivitelezési munkálatok, Ludas

Ünnepélyes projektzáró rendezvény, Ludas, 2022. január 20.

Ünnepélyes projektzáró rendezvény, Nagyút, 2022. január 20.

Ünnepélyes projektzáró rendezvény, Detk, 2022. január 19.

Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény, Detk, 2019. szeptember 12.

Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény, Nagyút, 2019. június 20.

Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény, Ludas, 2019. május 28.